Статті

1. Власенко К. В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, І. В. Сітак // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова (11-13 травня 2017 р., м. Київ). – К. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017 – С. 98 – 99.

2. Власенко К. В. ДИДАКТИЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. / І.В.Сітак, К.В.Власенко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С. 303-305.

3. Власенко К. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ПІД ЧАС КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, І. В. Сітак // Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ “ПНПУ імені К.Д.Ушинського” [та ін.]. – Х.: Вид-во Ранок, 2016. – С.150-152.

4. Власенко К. В. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ІЗ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ : НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, І. В. Сітак. – Х. : Видавництво Лідер, 2016. – 220 с.

5. Власенко К. В. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, С. В. Волков, І. В. Сітак // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Випуск 8. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 172 – 179.

6. Сітак І. В. МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, І. В. Сітак // Лабиринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філолс.н. Журби М. А. – Монреаль: CPM AS, 2016. – С.38-41.

7. Власенко К. В. УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ / К. В. Власенко, І. В. Сітак, О. О. Чумак // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса,18-21 травня 2017 року) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса : Видавничий дом Гельветика, 2017 – С. 223 – 224.

8. Давиденко В. М.  ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАТИКА»./ І.В.Сітак, В.М.Давиденко// Розвиток наукових досліджень-2012: Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р.) – Полтава: Вид-во ІнтерГрафіка, 2012. – Т.5. – С. 35-39.

9. Давиденко В. М. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. / І.В.Сітак, В.М.Давиденко //  Virtus: scientific journal, may, 2015, issue 2. – Publishing house Volodymyr Dahl  East-Ukrainian National University, 2015. – P. 139-142.

10. Давиденко В. М. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / В. М. Давиденко, І. В. Сітак // Актуальні проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць / [За редакцією д.філос.н. М. А. Журби]. – Частина 1. – Монреаль : ЦСП НБК; Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 38 – 41.

11. Давиденко В. М. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ / І.В.Сітак, В.М.Давиденко, А.С.Тімошин // Актуальні проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць  за заг. ред. к. філос. н. Журби М. А. – Частина 1. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011.– С. 354-357.

12. Давиденко В. М. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ БАКАЛАВРОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ / В. М. Давиденко, Матейко Т. Н., И. В. Ситак // Virtus: scientific journal, 2017, issue 14. – Publishing house Volodymyr Dahl  East-Ukrainian National University, 2017. – P. 139 – 142.

13. Коваленко Д. А. ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ / І.В.Сітак, Д.А.Коваленко, А.О.Топчій // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Рубіжне,18-25 квітня 2016 року): вид-во СНУ ім. В.Даля. – С. 12-14.

14. Сітак І. В. АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ  СТУДЕНТІВ ВТНЗ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «ІНФОРМАТИКА»./ І.В.Сітак // 15 Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конференції (Київ, 15-17 травня 2014 р.) – К.: НТУУ КПІ, 2014. – С. 43-45.

15. Сітак І.В. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. / І.В.Сітак // Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy and Management and administration in Opole, 2016. – P.257-263.

16. Сітак І. В. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ [Електронний ресурс]. / І. В. Сітак / [Веб-сайт]. – Електронні дані. – ІХТ СНУ ім. В. Даля, Рубіжне, 2014. – Режим доступу: http://difur.in.ua/ – Назва з екрана.

17. Сітак І. В. КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / І.В. Сітак // Проблеми інженерно-наукової освіти: зб. наукових праць. Випуск 50-51. – Х: Вид-во УІПА, 2016. – С. 177-189.

18. Сітак І.В. КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. / І.В.Сітак // Збірник центру наукових публікацій Велес ІІ міжнародної науково-практичної конференції: Іноваційні підходи і сучасні наука, 2 частина м.Київ : збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2016. – С. 103-107.

19. Сітак І. В. МЕТОДИКА КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / І. В. Сітак // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. № 11. 2016. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2016. – С. 3 ‒ 12.

20. Сітак І. В. МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОПАНУВАННЯ БАКАЛАВРАМИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ / І. В. Сітак // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди – Додаток 1 до Вип. 37. Том ІІІ (71) : Тематичний випуск Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – К. : Гнозис, 2016. – С.261-274.

21. Сітак І.В. МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОПАНУВАННЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ / І.В.Сітак // Проблеми інженерно-наукової освіти: зб. наукових праць. Випуск 48-49. – Х: Вид-во УІПА, 2015. – С. 286-295.

22. Сітак І.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»./ І.В.Сітак // ХІІІ международная заочная научно-практическая конференция Развитие науки в 21 веке 4 часть, г. Харьков: сборник со статьями. – Х.: научно-информационный центр Знание, 2016. – С. 76-81.

23. Сітак І. В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДИФЕРНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / І. В. Сітак // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Випуск 7 – 8. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 235 – 241.

24. Vlasenko K. THE DESIGN OF THE COMPONENTS OF A COMPUTER-ORIENTED METODICAL SYSTEM OF TEACHING DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY SPESIALISTS / Vlasenko K., Rotaneva N., Sitak I. // International Journal of Engineering Research and Development – Volume 12, Issue 12 (December 2016). – P.09-16.

25. Власенко К. В. ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, І. В. Сітак // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) – Мелітополь : ТОВ Колор Принт, 2017 – С. 25 – 27.

26. Власенко К. В. РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / К. В. Власенко, І. В. Сітак, І. М. Реутова // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2017) м. Черкаси, 26 – 28 жовтня 2017 р. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017 – С. 215 – 216.

27. Сітак І. В. ОСВІТНІЙ САЙТ У НАВЧАННІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / І. В. Сітак // Сучасна освіта та інтеграційні процеси: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 22-23 листопада 2017 року, м. Краматорськ, під заг. ред. С. В. Ковалевського, д-ра техн. наук., проф. – Краматорськ : ДГМА, 2017 – С. 190 – 192.

28. Власенко К. В. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК / К. В. Власенко, І. В. Сітак // Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. –Випуск 1 (11) – 2018 – С.188–199.

29. Власенко К. В. ОСВІТНІЙ САЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА / К. В. Власенко, І. В. Сітак, О. О. Чумак // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – № 16– 2018 – С.3–16.

30. Власенко К. В. ХМАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ / К. В. Власенко, І. В. Сітак, О. О. Чумак // Материалы VІІ Межд. науч.-практ. конф. «Математика в современном техническом университете», Киев, 29–30 декабря 2018 г. – Винница: Видавець ФОП Кушнир Ю. В. – 2019. –  С. 242–245.

31. Власенко К. В. ПРО СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ «ДЛЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ» / К. В. Власенко, О. О. Чумак, І. В. Сітак // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І. – 2019. – С.40 – 41